خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام انجام خدمات کامپیوتری وشبکه طبق قرارداد

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان
کد پارس نماد: 4739229
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101004641000002
تاریخ شروع: 1401/04/29
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.