شبکه, مناقصات

استعلام ایرانکدمشابه است وبه فایل پیوست مراجعه گردد.

ستاد قوه قضائیه

مناقصه گزار: ستاد قوه قضائیه
کد پارس نماد: 4765556
استان: تهران
شماره آگهی: 1101004813000162
تاریخ شروع: 1401/05/05
تاریخ درج آگهی: 1401/05/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.