دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام ایران کد مشابه است – مشخصات دروبین پیوست گردید – خرید پس از بررسی و تایید واحد حراست و IT انجام میشود

شهرداری اراک

مناقصه گزار: شهرداری نیم ور استان مرکزی
کد پارس نماد: 4761552
استان: مرکزی
شماره آگهی: 1101005747000008
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.