خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام بکارگیری نیروی مدیر فنی شبکه

سازمان امور عشایر

مناقصه گزار: سازمان امور عشایر
کد پارس نماد: 4759401
استان: تهران
شماره آگهی: 1101003055000002
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.