شبکه, مناقصات

استعلام تامین hub switch ,…..به پیوست مراجعه گردد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز ماکارون

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
کد پارس نماد: 4765550
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1101093079000484
تاریخ شروع: 1401/05/05
تاریخ درج آگهی: 1401/05/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.