شبکه, مناقصات

استعلام تجهیزات شبکه مطابق با پیش نویس قرارداد پیوست. ایران کد مشابه و جهت قیمت گذاری. ارائه مدارک اجباریست

بانک مسکن

مناقصه گزار: بانک مسکن
کد پارس نماد: 4745011
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001017000314
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.