شبکه, مناقصات

استعلام خرید تجهیزات سرور و شبکه به شرح لیست پیوست.

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

مناقصه گزار: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی شرکت مادر تخصصی
کد پارس نماد: 4758930
استان: تهران
شماره آگهی: 1101003092000004
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.