شبکه, مناقصات

استعلام خرید تجهیزات شبکه

شهرداری قرچک

مناقصه گزار: ّشهرداری قرچک
کد پارس نماد: 4761275
استان: تهران
شماره آگهی: 1101095189000107
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.