خدمات و پشتیبانی, مناقصات

استعلام خرید خدمات نرم افزاری مطابق با مفاد ذکر شده در فایل پیوست .

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مناقصه گزار: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
کد پارس نماد: 4736052
استان: تهران
شماره آگهی: 1101091491000010
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.