دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی زنجان

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
کد پارس نماد: 4502864
استان: زنجان
شماره آگهی: 1201004083000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.