دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دخیره ساز 16 کانال و مانیتور مورد استفاده دوربین مداربسته طبق مشخصات پیوست

تولید برق هرمزگان

مناقصه گزار:شرکت برق منطقه ای
کد پارس نماد:5075108
استان:هرمزگان
شماره آگهی: 1101003809000447
تاریخ شروع: 1401/08/04
تاریخ درج آگهی: 1401/08/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.