دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
کد پارس نماد: 4479900
استان: زنجان
شماره آگهی: 1201004083000001
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.