شبکه, مناقصات

استعلام ذخیره ساز تحت شبکه و ریل نگهدارنده مطابق عکس پیوستی.

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
کد پارس نماد: 4740105
استان: تهران
شماره آگهی: 1101005011000117
تاریخ شروع: 1401/04/29
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.