شبکه, مناقصات

استعلام رادیو وایرلس و پاور سوئیچ شبکه مطابق با فرم استعلام بها پیوست. ایران کد مشابه می باشد ارائه قیمت می بایستی مطابق با فرم استعلام بها پیوست باشد.

شرکت گاز استان زنجان

مناقصه گزار: شرکت گاز استان زنجان
کد پارس نماد: 4736134
استان: زنجان
شماره آگهی: 1101091525000084
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.