خدمات و پشتیبانی, مناقصات

استعلام عبارتست نگهداشت و پشتیبانی مرکز داده پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد طبق اسناد و مدارک پیمان وبا نظر کارفرما

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4748798
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101092134000396
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.