خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام عملیات طراحی شبکه های مخابرات شهرکها و نواحی صنعتی در سطح استان مرکزی(طبق شرایط پیوست)

شرکت شهرکهای صنعتی ایران

مناقصه گزار: شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
کد پارس نماد: 4757383
استان: مرکزی
شماره آگهی: 1101001072000113
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.