خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام واگذلری پشتیبانی یک ساله و نگهداری شبکه اداره کل آموزش و پرورش استان قم/ تامین کننده بومی شهر قم باشد/ شماره تماس هماهنگی 32904222 – 32917595

اداره کل اموزش و پرورش استان قم

مناقصه گزار: اداره کل اموزش و پرورش استان قم
کد پارس نماد: 4756791
استان: قم
شماره آگهی: 1101003993000012
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.