خدمات و پشتیبانی, دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام پشتیبانی سخت افزاری ونصب دوربین هایمدار بسته اداره کل وزندانهای تابعه

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

مناقصه گزار: اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان
کد پارس نماد: 4770408
استان: زنجان
شماره آگهی: 1101003461000001
تاریخ شروع: 1401/05/08
تاریخ درج آگهی: 1401/05/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.