شبکه, مناقصات

استعلام 3قلم هارد و سویچ مطابق شرح پیوست

شرکت بهره برداری نفت و گاز ماکارون

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
کد پارس نماد: 4750092
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1101093079000456
تاریخ شروع: 1401/05/02
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.