شبکه, مناقصات

مناقصه تامین کابل و متعلقات شبکه

شرکت توسعه راهبرد سلامت برکت

مناقصه گزار: شرکت توسعه راهبرد سلامت برکت
کد پارس نماد: 4759063
استان: سایر
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.