شبکه, مناقصات

مناقصه خرید تجهیزات شبکه بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران

مناقصه گزار: بانک رفاه کارگران
کد پارس نماد: 4394877
استان: تهران
شماره آگهی: 53114023
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.