مناقصات, هوشمند سازی

مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کردستان

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کردستان
کد پارس نماد: 4166050
استان: کردستان 
شماره آگهی: 2000003467000067
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.