مناقصات, هوشمند سازی

مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی و گرمایشی اداره کل نوسازی مدارس کرمانشاه

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
کد پارس نماد: 4266283
استان: کرمانشاه
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.