مناقصات, هوشمند سازی

مناقصه خرید تجهیز هوشمند سازی اداره کل نوسازی مدارس- نوبت دوم

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
کد پارس نماد: 4133095
استان: کرمانشاه 
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.