مناقصات, هوشمند سازی

مناقصه خرید تجهیز هوشمند سازی اداره کل نوسازی مدارس- نوبت اول

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
کد پارس نماد: 4128938
استان: کرمانشاه 
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/15
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.