دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید دوربین مداربسته شهرداری خمین

شهرداری خمین

مناقصه گزار: شهرداری خمین
کد پارس نماد: 4379049
استان: مرکزی
شماره آگهی: نوبت دوم 1400/93
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/15
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.