شبکه, مناقصات

مناقصه خرید و اجرای شبکه فیبر نوری نوبت دوم

شرکت شهرکهای صنعتی ایران

مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
کد پارس نماد: 4750379
استان: مازندران
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: 1401/05/02
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.