دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دوربین مداربسته اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان
کد پارس نماد: 4079832
استان: لرستان
شماره آگهی: 2000003480000027
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.