دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و سرور زندان قوچان

سازمان کل زندانها

مناقصه گزار: زندان قوچان
کد پارس نماد: 4373411
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101004865000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.