دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران
کد پارس نماد: 4423727
استان: تهران
شماره آگهی: 1101091544000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.