اینترکام

استعلام خرید تجهیزات اینترکام مجتمع فولاد میانه

مجتمع فولاد میانه

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه
کد پارس نماد: 2362744
استان: سایر 
شماره آگهی: 1299090450000012
تاریخ شروع: ۱399/۰2/10
تاریخ درج آگهی: ۱399/۰2/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.