اعلام و اطفاء حریق

استعلام خرید تجهیزات سیستم اعلام و اطفاء حریق سازمان خبرگزاری

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

مناقصه گزار: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
کد پارس نماد: 4388506
استان: تهران
شماره آگهی: 1101003718000007
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/17
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.