شبکه

استعلام خرید تجهیزات شبکه بیمارستان شهید بهشتی تفت

مناقصه گزار: بیمارستان شهید بهشتی تفت
کد پارس نماد: 3981196
استان: یزد
شماره آگهی: 1100091755000017
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.