شبکه

استعلام تغییرات در شبکه محلی اداره کل امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور

مناقصه گزار: اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران
کد پارس نماد: 4043989
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100003120000139
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.