شبکه

استعلام درخواست تجهیزات شبکه بخش شبکه بهداشت و درمان شهرستان دوره

بهداشت و درمان کشور

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دوره
کد پارس نماد: 4071572
استان: لرستان 
شماره آگهی: 1100090444000022
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.