شبکه

استعلام خرید تجهیزات شبکه و اجرا شرکت سهامی برق منطقه ای فارس

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای فارس
کد پارس نماد: 4082042
استان: فارس 
شماره آگهی: 1100001046000572
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.