شبکه

استعلام تجهیز زیر ساخت شبکه اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

Furudgah

مناقصه گزار: اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
کد پارس نماد: 4146773
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100001493000428
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.