شبکه

استعلام خرید سوئیچ شبکه برند سیسکو بانک مسکن

Maskan Bank

مناقصه گزار: بانک مسکن
کد پارس نماد: 4394749
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001017000031
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.