شبکه

استعلام خرید کابل شبکه اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

سازمان کل زندانها

مناقصه گزار: اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان
کد پارس نماد: 4393856
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101003903000069
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.