شبکه

مناقصه تستر شبکه – نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مناقصه گزار:شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
کد پارس نماد: 4738247
استان: یزد
شماره آگهی: نوبت دوم- 01- 155/ 1401
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.