خدمات و پشتیبانی, شبکه

استعلام خرید خدمت و پشتیبانی فنی و نگهداری سیستم مدیریت شبکه سوییچینگ ISMN

شرکت ارتباطات زیرساخت

مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت
کد پارس نماد: 4748065
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001022000603
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.