دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مدیریت آموزش و پرورش سروستان

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: آموزش و پرورش سروستان
کد پارس نماد: 4528787
استان: مازندران
شماره آگهی: 1101004057000038
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.