دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و هارد مرکز آموزش فنی حرفه ای گلپایگان

اداره کل آموزش فنی حرفه ای کشور

مناقصه گزار: مرکز آموزش فنی حرفه ای گلپایگان
کد پارس نماد: 4543961
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1201004929000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/04
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.